Vraag direct uw dakwerker offerte aan!

Onze voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BV DAKWERKEN RIGO (KBO-nummer 0848.809.287)(hierna: “DR”)

1. Toepassing - Partijen bij de overeenkomst kiezen voor deze algemene voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de klant niet op de overeenkomst toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door DR worden aanvaard.

2. Prijsopgaven – Voorafgaandelijke prijsopgaven, algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden DR niet. Zij maken geen aanbod uit. Voorafgaandelijke prijsopgaven kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

3. Meerwerken – Meerwerken (werken uitgevoerd bovenop de initiële opdracht), worden steeds uitgevoerd aan de gebruikelijk (uur)tarieven. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich hiermee akkoord. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend

4. Facturatie - Facturen zijn steeds contant betaalbaar binnen de 8 dagen tenzij anders op de factuur vermeld. Voorschotfacturen zijn contant betaalbaar bij de ontvangst van de factuur. Betaling vindt altijd plaats zonder korting en aan de voorwaarden van het aanbod.

5. Klachten - Elke klacht in verband met een factuur, werken of geleverde goederen dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur, uitvoering van de werken of levering van het goed. Klachten na deze termijn worden door DR in geen geval aanvaard. Het indienen van een klacht wettigt de klant niet de betalingen van een vervallen bedrag uit te stellen. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, wordt de klant geacht de werken te hebben aanvaard en goedgekeurd voor wat betreft de prijs, alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend binnen de hierboven vermelde termijn.

6. Informatie - De klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van DR omtrent zijn noden en zijn situatie. De klant bezorgt aan DR de documenten en informatie en desgevallend sleutels waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de werken. DR dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie niet te verifiëren. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseisen worden gegeven, kan DR niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De klant dient DR voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren werken. De klant is verplicht om DR op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest. DR behoudt zich het recht voor om zijn opdracht te staken wanneer dergelijke stoffen tijdens de werken worden ontdekt. Vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en sleutels kan doorgerekend worden aan de klant.

7. Indexatie - DR houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst, zelfs bij absoluut forfaitaire prijs, haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) volgens de formule: P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de werklieden die ressorteren onder het PC van het Bouwbedrijf van de categorie van DR, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I” de maandelijkse indexwaarde vertegenwoordigen der bouwmaterialen vastgesteld door de FOD Economie op dezelfde respectievelijke tijdstippen.

8. Prijsherziening - De prijzen van DR kunnen jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. Basisprijs = prijs die volgt uit de overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.

9. Laattijdige betaling - (i) Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de klant die geen consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen, te berekenen aan de hand van de wettelijke rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, plus 2%, zonder dat dit minder kan zijn dan 9%, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 12% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 100,00 EUR per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

(ii) Indien de klant een consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door art. 2 van die wet) vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de consument wordt verzonden. 

Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Deze interesten beginnen pas te lopen en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

(iii) Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

(iv) Bij laattijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen houdt DR zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten tot aan vereffening van het/de nog openstaande bedrag(en), zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. 

10. Exoneratie – (i) DR is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de prestaties die aan de klant werden gefactureerd gedurende de 12 maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van DR, eventuele franchise ten laste van de klant.

(ii) DR kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a. zulks zonder afbreuk te doen aan de tienjarige aansprakelijkheid ingevolge artikel 1792 oud Burgerlijk Wetboek.

(iii) De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. DR kan niet aansprakelijk gesteld worden (a) voor de gebreken aan grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de klant in weerwil van een schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van DR; (b) voor de gebreken aangericht door de klant of de gebruiker van een gebouw; (c) voor de schade aan de aan de werf aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van DR. DR is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder (art. 3.101 BW), de klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen DR. 

(iv) De wettelijke 10-jarige aansprakelijkheid slaat op de waterdichtheid van de nieuwe of gans vernieuwde dakbedekking of dakafdichting. Deze is beperkt tot eventuele gebrekkige uitvoeringen waardoor de stevigheid, duurzaamheid of de gezonde bewoonbaarheid van het gebouw in het gedrang komen. Vallen niet onder deze aansprakelijkheid:  De schadegevallen, die zich voordoen waarvoor DR niet aansprakelijk gesteld kan worden zoals gevallen van overmacht, storm , brand, blikseminslag, oorlogen en de gevolgen daarvan, vliegtuigrampen en milieurampen en door de eigenaar of opdrachtgever slecht onderhouden daken.

11. Vrijwaring - Indien de klant een verbintenis niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen DR en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant DR en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.

12. Vergunningen - De klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige administratieve- en omgevingsvergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat DR de overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De klant heeft een eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem voert, en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan DR. Eventuele schade en boetes zijn nooit ten laste van DR. Indien dwingende wetgeving bepaalt dat DR in dit kader toch een aansprakelijkheid draagt, kan dit hoogstens een gedeelde aansprakelijkheid zijn.

13. Schuldvergelijking - DR heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant tegenover DR, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig art. 14 van de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden.

14. Annulatie - Eenzijdige verbreking door de klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van 25,00% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door DR van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van DR, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat DR kan lijden.

15. Werkmateriaal - Werkmateriaal van DR dat zich bij de klant bevindt, blijft eigendom van DR en mag enkel door DR worden gebruikt.

16. Toegang - De klant zal de toegang tot de plaatsen, waar door DR wordt gewerkt, verbieden voor derde personen.

17. Onderhoud - De klant wordt de aandacht gevestigd op het feit hij het dak goed moet onderhouden. Dit onderhoud slaat op de volgende punten: (i) Het verwijderen van bladeren en afval op het dakvlak en de dakgoten; (ii) Het verwijderen van elke plantengroei; (iii) Het zuiver houden van de afloopbakken en waterafvoeren; (iv) Het dichthouden van de gleuven boven slabben en profielen; (v) Het tijdig vernieuwen van de eigenlijke beschermingslaag, of van de volledige dakafdichting of dakbedekking.

18. Afwerving - Tijdens de samenwerking en tot en met 12 maanden nadat de laatste overeenkomst tussen partijen is afgelopen, is het de klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van DR af te werven.

19. Privacy - DR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, klantenbeheer, boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of een gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is DR. De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan DR bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR-regelgeving na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan DR heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van DR of medewerkers van DR zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn recht op onder andere inzage, verbetering, wissen en bezwaar. Voor verdere informatie inzake gegevensverwerking verwijst DR naar haar privacyverklaring.

20. Nietigheid - Indien zou blijken dat een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden. De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

21. Geschillen - Uitsluitend het Belgisch recht is toepasselijk. De geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar DR haar zetel heeft, tenzij DR er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de klant een consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken